PlayWay Day – nasza prezentacja

W dniu wczorajszym, tj. 10.12, odbył się PlayWay Day. Unikalna konferencja on-line dla inwestorów organizowana wspólnie z serwisem Strefa Inwestorów. W jej trakcie 20 spółek z Grupy PlayWay S.A. przedstawiły swoje profile, aktualne projekty i plany rozwoju.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji naszej spółki!

Piotr Figarski w zarządzie Image Power

Do zarządu spółki dołączył Piotr Figarski, który związany jest z firmą od samego jej początku.

Zaczynał jako level designer i do dzisiaj wykonuje związane z tym obowiązki. Dodatkowo ma doświadczenie, jako quest designer i game designer.

Obecnie, między innymi, prowadzi zespoły Image Power i nasze nowe projekty, jak Ambulance Simulator, a także nadzoruje preprodukcje oraz reprezentuje studio w trakcje firmowych livestreamów, np. z okazji Steam Game Festival.

Jest licencjatem orientalistyki na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja: koreanistyka) oraz posiada certyfikat z angielskiego na poziome C2. Przez kilka lat pracował jako wolontariusz na stronie gamereplays.org, a na przełomie 2009/2010 roku został jej administratorem. Nieodpłatnie asystował także w tworzeniu gier Amplitude Studios, za co wyróżniono go wzmianką w napisach końcowych w grach Endless Legend i Endless Space 2.

Podsumowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Image Power z dnia 6 października 2020 r.

W dniu 6 października 2020 r., w Kancelarii Notarialnej Agnieszka Januszko przy ul. Hożej 50 lok. 30 w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki Image Power.

Zgromadzenie podjęło szereg uchwał kluczowych dla funkcjonowania spółki oraz wpływających na jej dalsze plany i rozwój, w tym:

 • uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii E, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii E oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,
 • uchwałę o zmianie Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części,
 • uchwałę w sprawie zmianu Statutu Spółki.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą we Warszawie (02-473) pod adresem ul. Popularna 14 /3, NIP: 5272778779, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634990 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 150000,00 zł, kapitał wpłacony: 150000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz pierwszy, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy składać pod adresem siedziby spółki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.

Strefa Inwestorów o zapowiedzi Offroad Mechanic Simulator

“Twórca i wydawca gier komputerowych, Image Power S.A., właśnie zapowiedział poszerzenie swojego portfolio o nową pozycję – Offroad Mechanic Simulator. Produkcja tworzona jest wspólnie z PlayWay S.A. “ – pisze Strefainwestorow.pl o zapowiedzi nowej gry Image Power.

“Offroad Mechanic Simulator dołącza tym samym do grupy gier z portfolio Image Power S.A., które są w fazie pełnej produkcji. Należą do niej również Dieselpunk Wars, Yacht Mechanic Simulator oraz Ambulance Simulator”.

Cały artykuł można przeczytać na stronie internetowej serwisu.

Image Power w Pulsie Biznesu

Mielismy okazję porozmawiać z Pulsem Biznesu o naszych produkcjach oraz planach rozwoju spółki:

Paweł zna gamedev [tworzenie gier — red.] od podszewki i ma w tej dziedzinie ogromną wiedzę, uznałem więc, że jest doskonałym partnerem do takiego biznesu — mówi Marcin Zaleński, który do niedawna był wiceprezesem, a obecnie jest szefem rady nadzorczej Image Power.

Nasz cel to wydawanie 4-5 gier rocznie. Żeby go osiągnąć, musimy mieć przynajmniej osiem gier w preprodukcji, a do tego trzeba mieć kilkanaście pomysłów sprawdzanych na bieżąco — informuje Marcin Zaleński.

 

Więcej na: Pb.pl

Puls Biznesu

Klauzula informacyjna Image Power S.A.

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Image Power S.A. będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy 

 1. Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Popularna 14/3, 02-473 Warszawa, www.imagepower.pl, (dalej: Image Power) informuje, że jest administratorem danych osobowych akcjonariuszy Image Power będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi, którzy uprawnieni są do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wykazali swój status akcjonariusza lub pełnomocników akcjonariuszy, którzy zażądali udostępnienia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Image Power lub listy akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, złożyli wniosek o udostępnienie odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, złożyli żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia, wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia lub przedłożyli projekt uchwały Walnego Zgromadzenia (dalej: „Akcjonariusze”). Kontaktowy numer telefonu do Image Power: 507 342 705
 2. Do kontaktu mailowego z Image Power w sprawie danych osobowych służy następujący adres email: rodo@imagepower.pl .
 3. Dane osobowe Akcjonariuszy są pozyskiwane z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz są przesyłane przez Akcjonariuszy, pełnomocników i przedstawicieli w szczególności w związku z koniecznością wykazania statusu akcjonariusza, posiadania odpowiedniej liczby akcji, prawa głosu lub prawa reprezentowania Akcjonariusza.
 4. Dane osobowe Akcjonariuszy przetwarzane są w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Image Power, w tym w celu realizacji obowiązku udostępnienia Akcjonariuszom listy akcjonariuszy na ich żądanie. 
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych Akcjonariuszy w celu wskazanym powyżej jest:
  a) wypełnienie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), związanych z art. 407 par 1(1) kodeksu spółek handlowych, art. 70 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (w zakresie listy akcjonariuszy),
  b) prowadzenia księgi akcyjnej Image Power S.A. – przez okres prowadzenia Księgi akcyjnej oraz po upływie jej zamknięcia w terminie określonym ustawowo (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wykonanie obowiązku prawnego nałożonego przepisami prawa – ustawa Kodeks spółek handlowych);
  c) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych – przez okres wynikający z tych przepisów (Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa);
  d) prawnie uzasadniony interes Image Power (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 6. Dane Akcjonariuszy mogą być ujawniane przez Image Power podmiotom z nim współpracującym, w szczególności podmiotom świadczącym usługi w zakresie realizacji obowiązków przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w tym usługi informatyczne, usługi prawne oraz akcjonariuszom, którzy złożą żądanie przeglądania listy akcjonariuszy, wydania odpisu takiej listy lub przesłania listy pocztą elektroniczną, a także w celu realizacji uprawnień wynikających z przepisów prawa podmiotom – domom maklerskim lub pośrednikom giełdowym (brokerom),
  a także podmiotom, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, informatycznych lub archiwizacyjnych. 
 7. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej PLW (PLAYWAY).
 8. Dane Akcjonariuszy będą przechowywane przez okres konieczny dla wywiązania się z obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, a także na okres niezbędnych do ustalenia i obrony przed roszczeniami, w tym do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, w którym uczestniczy Image Power w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. 
 9. Akcjonariuszowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych,
  b) prawo do sprostowania,
  c) prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  e) prawo do przenoszenia danych. 
 10. Akcjonariuszowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie, gdy w jego ocenie przetwarzanie narusza jego prawa.
 11. Dane osobowe Akcjonariuszy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.