Aktualności

Ogłoszenie: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Image Power

10 czerwca 2020 r., o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej Agnieszka Januszko przy ul. Hożej 50 lok. 30 w Warszawie, odbędzie się kolejne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki Image Power.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

14. Podęcie uchwały w sprawie Rejestru Akcjonariuszy Spółki. 15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Więcj informacji: LINK