Aktualności

Podsumowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Image Power z dnia 6 października 2020 r.

W dniu 6 października 2020 r., w Kancelarii Notarialnej Agnieszka Januszko przy ul. Hożej 50 lok. 30 w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki Image Power.

Zgromadzenie podjęło szereg uchwał kluczowych dla funkcjonowania spółki oraz wpływających na jej dalsze plany i rozwój, w tym:

  • uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii E, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii E oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,
  • uchwałę o zmianie Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części,
  • uchwałę w sprawie zmianu Statutu Spółki.