Aktualności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy firmy Image Power S.A. – podsumowanie

W dniu 12 lipca 2021 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy firmy Image Power S.A. na którym przyjęto jednogłośnie następujące uchwały:
– W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 202
– W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020
– W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020
– W sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020
– W sprawie udzielenia absolutorium zarządowi i RN za rok 2020

https://imagepower.pl/wp-content/uploads/2021/07/RB_EBI__9_2021.pdf

https://imagepower.pl/wp-content/uploads/2021/07/IPW_Protoko_ZWZ_2020.pdf