Aktualności

Klauzula informacyjna Image Power S.A.

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Image Power S.A. będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy 

 1. Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Popularna 14/3, 02-473 Warszawa, www.imagepower.pl, (dalej: Image Power) informuje, że jest administratorem danych osobowych akcjonariuszy Image Power będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi, którzy uprawnieni są do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wykazali swój status akcjonariusza lub pełnomocników akcjonariuszy, którzy zażądali udostępnienia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Image Power lub listy akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, złożyli wniosek o udostępnienie odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, złożyli żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia, wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia lub przedłożyli projekt uchwały Walnego Zgromadzenia (dalej: „Akcjonariusze”). Kontaktowy numer telefonu do Image Power: 507 342 705
 2. Do kontaktu mailowego z Image Power w sprawie danych osobowych służy następujący adres email: rodo@imagepower.pl .
 3. Dane osobowe Akcjonariuszy są pozyskiwane z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz są przesyłane przez Akcjonariuszy, pełnomocników i przedstawicieli w szczególności w związku z koniecznością wykazania statusu akcjonariusza, posiadania odpowiedniej liczby akcji, prawa głosu lub prawa reprezentowania Akcjonariusza.
 4. Dane osobowe Akcjonariuszy przetwarzane są w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Image Power, w tym w celu realizacji obowiązku udostępnienia Akcjonariuszom listy akcjonariuszy na ich żądanie. 
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych Akcjonariuszy w celu wskazanym powyżej jest:
  a) wypełnienie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), związanych z art. 407 par 1(1) kodeksu spółek handlowych, art. 70 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (w zakresie listy akcjonariuszy),
  b) prowadzenia księgi akcyjnej Image Power S.A. – przez okres prowadzenia Księgi akcyjnej oraz po upływie jej zamknięcia w terminie określonym ustawowo (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wykonanie obowiązku prawnego nałożonego przepisami prawa – ustawa Kodeks spółek handlowych);
  c) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych – przez okres wynikający z tych przepisów (Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa);
  d) prawnie uzasadniony interes Image Power (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 6. Dane Akcjonariuszy mogą być ujawniane przez Image Power podmiotom z nim współpracującym, w szczególności podmiotom świadczącym usługi w zakresie realizacji obowiązków przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w tym usługi informatyczne, usługi prawne oraz akcjonariuszom, którzy złożą żądanie przeglądania listy akcjonariuszy, wydania odpisu takiej listy lub przesłania listy pocztą elektroniczną, a także w celu realizacji uprawnień wynikających z przepisów prawa podmiotom – domom maklerskim lub pośrednikom giełdowym (brokerom),
  a także podmiotom, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, informatycznych lub archiwizacyjnych. 
 7. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej PLW (PLAYWAY).
 8. Dane Akcjonariuszy będą przechowywane przez okres konieczny dla wywiązania się z obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, a także na okres niezbędnych do ustalenia i obrony przed roszczeniami, w tym do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, w którym uczestniczy Image Power w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. 
 9. Akcjonariuszowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych,
  b) prawo do sprostowania,
  c) prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  e) prawo do przenoszenia danych. 
 10. Akcjonariuszowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie, gdy w jego ocenie przetwarzanie narusza jego prawa.
 11. Dane osobowe Akcjonariuszy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.