Aktualności

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Image Power S.A. – 09.03.2021

Zarząd Image Power S.A. (KRS 0000634990), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Image Power S.A., które odbędzie się w dniu 9.03.2021 o godz. 10.00 w siedzibie spółki przy ulicy Popularnej 14/3 w Warszawie.
Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru biegłego rewidenta.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Proponowana zmiana Statutu Spółki: dodanie § 13 ust. 2 lit c w następującym brzmieniu: „c. wybór biegłego rewidenta.”